Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

Stekbedrijf Bergs B.V.
Geusert 13
6093 NR Heythuysen

Inschrijfnummer K.v.K. voor Limburg: 14126912

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop alsmede alle overeenkomsten van opdracht tot het stekken en vermeerderen van planten, van Stekbedrijf Bergs B.V., gevestigd te Heythuysen, hierna te noemen “SB”.
2. De koper respectievelijk de opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
4. Onder “opdracht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een door de wederpartij verstrekte of tussen partijen overeengekomen opdracht tot het stekken en vermeerderen van bepaalde planten.
5. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: door SB, al dan niet in opdracht, uit uitgangsmateriaal geproduceerde stekken.
6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
7. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
8. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na-, deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.
9. Indien SB deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. SB hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Aanbod, offertes, prijzen
1. Ieder aanbod en elke offerte van SB is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft SB het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De in een aanbod, offerte of prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, verzendkosten, administratiekosten, afhandelingskosten en declaraties van ingeschakelde derden.
3. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht SB niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
4. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft SB het recht de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
5. Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
6. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van SB zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
7. De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van SB en moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan SB worden geretourneerd.
8. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor SB (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of hulpstoffen, heeft SB het recht de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten
1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van SB heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien SB schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. SB is pas gebonden aan:
a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b. mondelinge afspraken;
c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra SB - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel 4: Inschakeling derden
Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens SB vereist, mag zij bepaalde leveringen door derden laten verrichten.

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij
1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig op de door SB gewenste wijze aan SB ter beschikking stelt;
b. eventuele door de wederpartij aan SB verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
c. hij alle uitgangsmaterialen, meststoffen e.d., waarvan partijen zijn overeengekomen dat de wederpartij deze zal aanleveren, tijdig en in goede staat aan SB ter beschikking stelt;
d. de door de wederpartij aan SB ter vermeerdering aangeboden uitgangsmaterialen vrij zijn van ongedierte, virussen, plantenziekten of andere besmettingen.
2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart SB voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
3. SB zal de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
4. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft SB het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en SB nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van SB om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 6: Levering, (op)leveringstermijn
1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien SB haar (op)leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
2. Levering van bestelde zaken vindt plaats onder het voorbehoud dat deze zaken, gezien het groeitempo en mogelijke seizoensgebondenheid, op het overeengekomen moment van levering in voldoende mate beschikbaar zijn.
3. SB is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd.
4. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken het pand, het terrein of de kas van SB verlaten of SB aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
5. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door SB te bepalen wijze. SB is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met de verzending of het transport.
6. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze zaken niet worden afgehaald, heeft SB het recht de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet SB binnen een door SB te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen deze zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog afhalen. Het risico van een eventueel door langere opslag optredend kwaliteitsverlies is geheel voor de wederpartij.
7. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. Ter beperking van haar schade heeft SB in dat geval het recht de zaken aan derden te verkopen. Indien SB er niet in slaagt de zaken tijdig te verkopen, is zij gerechtigd deze te vernietigen. Bij verkoop of vernietiging van de zaken heeft SB het recht de overeenkomst, met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een en ander zonder dat hieruit voor SB een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van SB alsnog nakoming te vorderen.
8. Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat SB alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd.

Artikel 7: Voortgang, uitvoering overeenkomst
1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van (het resultaat van) de werkzaamheden of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
a. SB niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
b. SB niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
c. SB niet tijdig het eventueel overeengekomen uitgangsmateriaal van de wederpartij heeft ontvangen;
d. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;
heeft SB recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade.
2. Indien een opdracht in fasen wordt uitgevoerd, is SB gerechtigd de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande
fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
3. SB is verplicht de wederpartij te wijzen op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in door of namens de wederpartij ten behoeve van de uitvoering van een opdracht verstrekte of te leveren informatie, meststoffen, uitgangsmaterialen e.d. Een en ander voor zover voornoemde onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de uitvoering van de opdracht en SB hiermee bekend is of kan zijn.
4. Indien tijdens de uitvoering van een opdracht blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd, zal SB met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de opdracht. SB zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor het overeengekomen honorarium en de overeengekomen opleveringstermijnen. Indien de uitvoering van de opdracht ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft SB in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden en leveringen.

Artikel 8: Emballage
1. Emballage die bestemd is om meerdere malen te worden gebruikt, blijft eigendom van SB. Deze emballage mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bestemd is.
2. SB bepaalt of de emballage door de wederpartij moet worden geretourneerd of dat zij deze emballage zelf ophaalt en voor wiens rekening dit gebeurt.
3. SB heeft het recht voor deze emballage een vergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen. Indien de emballage door de wederpartij franco wordt geretourneerd binnen de hiervoor overeengekomen termijn, moet SB deze emballage terugnemen en zal zij de in rekening gebrachte vergoeding aan de wederpartij terugbetalen of verrekenen met de vergoeding die de wederpartij voor emballage moet betalen bij een volgende levering. SB heeft hierbij wel altijd het recht 10% afhandelingskosten in mindering te brengen op het terug te betalen of te verrekenen bedrag.
4. Indien de emballage beschadigd is, incompleet is of teniet is gegaan, is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van de vergoeding.
5. Indien de in het vorige lid bedoelde schade hoger uitvalt dan de in rekening gebrachte vergoeding, hoeft SB de emballage niet terug te nemen. SB heeft dan het recht deze tegen kostprijs, verminderd met de door de wederpartij betaalde vergoeding, bij de wederpartij in rekening te brengen.
6. Indien de emballage niet tijdig wordt geretourneerd kan SB de kosten die zij maakt omdat aanvullende emballage moet worden gehuurd bij de wederpartij in rekening brengen.
7. Voor eenmalig gebruik bedoelde emballage hoeft SB niet terug te nemen en mag hij bij de wederpartij achterlaten. Eventuele kosten voor het afvoeren zijn dan voor rekening van de wederpartij.

Artikel 9: Meer- en minderwerk
1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit de opdracht voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht.
2. Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen SB en de wederpartij overeengekomen worden. SB is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra SB - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a. bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
b. bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.
4. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 10: Klachten en retourzendingen
1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen en/of afwijkingen in soorten en aantallen vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken, defecten, afwijkingen e.d. binnen 48 uur na ontvangst van de zaken aan SB melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.
2. Indien een klacht niet binnen de in het voorgaande lid vermelde termijn aan SB is gemeld, is geen beroep mogelijk op de toepasselijke of overeengekomen garantie.
3. Bestelde zaken worden in de door SB bepaalde minimale aantallen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven aantallen gelden niet als tekortkoming aan de zijde van SB. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
5. De wederpartij moet SB in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan SB verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
6. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door SB te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
7. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze zaken.
8. Geen klachten zijn mogelijk over geringe onderlinge kleurafwijkingen.
9. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 11: Garanties
1. SB zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van de geleverde zaken nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
2. SB staat in voor de soortechtheid van de door haar uit eigen productie geleverde zaken.
3. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs niet heeft voldaan.
4. Bij een terecht beroep op de garantie zal SB - naar haar keuze - kosteloos zorg dragen voor vervanging van de zaken dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
1. Buiten de expliciet overeengekomen of door SB gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt SB geen enkele aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is SB alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van SB voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies of vertragingsschade is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien SB aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van SB altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door SB gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van SB beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden.
5. De wederpartij moet SB uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
6. Indien SB haar leveringen moet verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte documenten, is SB niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.
7. Als de wederpartij uitgangsmaterialen of andere zaken voor het vermeerderen of andere bewerking beschikbaar stelt, is SB verantwoordelijk voor een correcte vermeerdering of bewerking, maar niet voor de deugdelijkheid van uitgangsmateriaal of de zaken zelf.
8. SB is nooit aansprakelijk voor schade aan de zaken als gevolg van door of namens de wederpartij uitgevoerde werkzaamheden.
9. SB is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke houdbaarheid of garantie indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig behandeling of behandeling in strijd met de bestemming van de geleverde zaken of de door of namens SB verstrekte instructies, adviezen, aanwijzingen e.d.;
b. door ondeskundige bewaring (opslag) of verzorging van de zaken;
c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan SB verstrekte of voorgeschreven informatie of materialen;
d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
e. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat SB adviseerde of gebruikelijk is;
f. door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;
g. doordat door of namens de wederpartij werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van SB.
10. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart SB uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van SB of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal SB de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 13: Betaling
1. SB heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan SB een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. Indien na aanmaning door SB betaling alsnog uitblijft, heeft SB bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft SB het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft SB eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door SB eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
7. De wederpartij mag de vorderingen van SB niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op SB heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud
1. SB behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen aan SB heeft voldaan.
2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.
4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij bij zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.
5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.
6. De wederpartij moet SB direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
7. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van SB bewaren.
8. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, te allen tijde zijn meeverzekerd en zal SB op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of SB een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan SB en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van SB op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 15: Retentierecht
1. SB is bevoegd de teruggave van zaken (zoals uitgangsmaterialen) van de wederpartij, die SB ter uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft, op te schorten indien en gedurende de periode dat:
a. de wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan of met deze zaken niet of niet volledig heeft voldaan;
b. de wederpartij de kosten van eerdere door SB verrichte werkzaamheden aan of met deze zaken niet of niet volledig heeft voldaan;
c. de wederpartij andere opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met SB niet of niet volledig heeft voldaan.
2. SB is niet aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit het door haar uitgeoefende retentierecht.

Artikel 16: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
1. SB heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 17: Overmacht
1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of SB is SB gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van SB wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van SB, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van SB.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van SB en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, plantenziekten, diervraat, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen..
4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen tegenover SB tot aan dat moment na te komen.

Artikel 18: Annulering, opschorting
1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan SB een door SB nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle al door SB gemaakte kosten en diens door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. SB is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en - naar haar keuze en afhankelijk van de al verrichtte werkzaamheden en leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart SB voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
3. SB heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten direct opeisbaar en mag SB deze bij de wederpartij in rekening brengen. SB mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode al gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening brengen.
5. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft SB het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van SB vergoeden.

Artikel 19: Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op de tussen SB en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar SB is gevestigd, zij het dat SB altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft SB het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.
Datum: 1 augustus 2012